HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 

تصدیق اسناد رسمی

به سفارتکبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا خوش آمدید!ـ

شرایط عمومی برای درخواست دهندگان

فهرست مقتضیات

مقدار فیس و طریق تادیه

آدرس سفارت و ساعات کاری

فورمه ها

تماس با ما

شرا یط عمومی برای ارائه درخواست

سفارتکبرای افغانستان در اوتاوا تقاضا های مراجعین را در زمینه تصدیق نمودن اسناد رسمی که از طریق مراجع ثقه و رسمی در افغانستان صادر شده باشند، می پذیرد. اسنادی که این صلاحیت تصدیق آن را دارد شامل ذیل اند: ـ

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارائه می نمایند اطمینان حاصلشود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند. ـ

ـ تصدیق تولدی

ـ تصدیق فوتی

ـ تصدیق مریضی

ـ نکاحنامه

ـ وثیقه طلاق

ـ وثیقه مجردی

ـ تذکره

ـ جواز رانندگی (لایسنس) ـ

ـ اسناد تحصیلی یا مسلکی

ـ اسناد تجارتی و گمرکی

درخواست ها را می توانید از طریق پوست و یا مراجعه شخصی به دفتر قونسلی در این سفارت، ارائه نمایید. درخواست باید حاوی اصل سندی که تصدیق آن خواسته می شود، باشد. ـ

اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان تصدیق

متقاضیان تصدیق اسناد باید اسناد و ضروریات ذیل را ارائه نمایند: ـ

ـ1. فورمه درخواست تصدیق که باید با دقت خانه پری و امضا شده باشد. ـ

ـ2. اصل سندی که تصدیق آن تقاضا شده است .ـ

ـ3. کاپی اسناد حقوقی اقامت خود را در کانادا، از قبیل سند لندد، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت. ـ

ـ۴ . اسناد لازم جهت تثبیت آدرس فعلی، مانند لایسنس رانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اسناد. ـ

ـ۵ . محصول صدور تصدیق که باید مطابق رهنمود ارائه شده در پایین تادیه شود. ـ

ـ۶ . کسانی که می خواهند تصدیق و اسناد شان از طریق پوست برای شان فرستاده شود، یک پاکت پست راجستری از قبل پرداخت شده را به عین ارزش با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارائه نمایند.ـ

محصول تصدیق اسناد

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارائه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند. ـ

محصول ( به شمول مصرف اداری و بانکی)ـ
درخواست

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق وثیقه تولدی

مجانی
تصدیق سند فوتی
مجانی
تصدیق سند مریضی

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق نکاحنامه

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق وثیقه طلاق

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق وثیقه مجردی

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق تذکره

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق جواز رانندگی (لایسنس)ـ

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق اسناد تحصیلی یا مسلکی

ـ 132 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق اسناد تجارتی و گمرکی

ـ 16 دالر امریکایی
پرداخته شود Postal Expense به حساب بانکی

قیمت پوست بازگشتی

ـ 23 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

خدمات سریع

 

طریق تادیه محصول

ـ1. محصول تصدیق اسناد و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل اجرا میباشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. ـ

ـ2. محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. ـ

ـ3. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد. ـ

آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته میباشد. ـ

درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: ـ

Consular Section

Embassy of Afghanistan, Ottawa

240 Argyle Avenue

Ottawa, ON K2P 1B9

. ـبرای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید

در صورت مفقود شدن درخواست های که از طریق پست غیر راجستری فرستاده شده باشند، این سفارت هیچگونه مسئولیت را نمی پذیرد.ـ

درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا میگردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، تحت اجرا قرار نمی گیرند. ـ

تمام اسناد اصلی که با درخواست ارائه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره مسترد می گردد. ـ

فورمه های درخواستی

ااگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه های درخواستی را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. ـ

ApplicationFormInDari.pdf فورمه درخواست برای تصدیق اسناد:ـ

IdentityGuarantee FormDari.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت:ـ

فورمه های فوق را به زبانهای پشتو، فرانسوی و انگلیسی نیز ذیلاً بدست آورده میتوانید: ـ

به پشتو

ApplicationFormPashto.pdf فورمه درخواست برای تصدیق اسناد:ـ:

IdentityGuarantee FormPashto.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت: ـ

به فرانسوی

ApplicationFormFrench.pdf فورمه درخواست برای تصدیق اسناد:ـ

IdentityGuarantee FormFrench.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت: ـ

به انگلیسی

ApplicationFormEnglish.pdf فورمه درخواست برای تصدیق اسناد:ـ

IdentityGuarantee FormEnglish.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت: ـ

اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است:ـ

شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223

آدرس ایمیل بخش قنسولی

consular@afghanemb-canada.net

آدرس پستی بخش قنسولی

Consular Section

Embassy of Afghanistan, Ottawa

240 Argyle Avenue

Ottawa, ON K2P 1B9

 

 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand