HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 
وکالتنامه و حصر وراثت

شرایط عمومی برای صدور وکالتنامه و حصر وراثت
ارائه اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان وکالتنامه و فورمه حصر وراثت
محصول صدور وکالتنامه و حصر وراثت
اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟شرایط عمومی برای صدور وکالتنامه و حصر وراثت

سفارتکبرای افغانستان دراوتاوا درخواست های وکالتنامه و یا حصر وراثت را تنها از آنعده اتباع افغان که در کشور کانادا سکونت یا اقامت داشته باشند، می پذیرد. متقاضیان همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم شهر تورانتو نیز ارائه نمایند. ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی در تورانتو، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

شیوه درخواست

درخواست ها برای وکالتنامه و یا حصر وراثت از طریق پوست و یا با مراجعه به شعبه قونسلی سفارتکبرای افغانستان در اوتاوا که آدرس آن قرار ذیل است، ممکن می باشد:ـ

 

Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید.ـ

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید

اوقات کار شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است: ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و 2 الی 4 بعد از ظهر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی

[return to top]
ارائه اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان وکالتنامه و فورمه حصر وراثت

فراموش نکنید که قبل از مراجعه با شعبه قونسلی سفارت تماس حاصل نموده و برای مصاحبه وقت معین بگیرید. درخواست کنندگانی که بدون اخذ وقت قبلی مراجعه می کنند، فقط در صورت موجودیت وقت فارغ مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. ـ

هنگام مراجعه به سفارت، باید تمام اسناد و ضروریاتی را که فهرست آن در ذیل داده شده است با خود بیآورید. متقاضیان حصر وراثت و وکالت نامه باید دو نفر دیگر را به حیث شاهد با خود بیآورند، که از طبقه ذکور ، بالغ و افغان الاصل باشد.ـ

در بخش قنسولی، متقاضی، اقرار کنندگان و شاهدان از طرف قنسول مصاحبه گردیده و این پروسه یک الی دوساعت بطول میانجامد.ـ معمولاً صدور وکالتنامه و یا فورمه حصر وراثت در اخیر مصاحبه صورت میگیرد اما در بعضی موارد که اینکار امکان پذیر نباشد از متقاضی خواسته خواهد شد تا به روز دیگر آمده و وکالتنامه و یا فورم حصر وراثت خود را بدست آورند. اگر متقاضیان خواسته باشند، در صورتیکه حضور مجدد شان در سفارت لازم دانسته نشود، سفارت میتواند وکالتنامه و فورمه حصر وراثت شان را از طریق پست برای شان ارسال کند که د رآنصورت متقاضیان باید یک پاکت خط از قبل پرداخت شده راجستری را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند و یا هزینه پست بازگشتی را، مطابق نورم تعیین شده، پرداخت نمایند. ـ

ارائه اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان وکالتنامه و فورمه حصر وراثت

متقاضیان وکالتنامه باید اسناد و ضروریات ذیل را ارائه نمایند: ـ

ـ1. فورمه وکالتنامه که باید هر دو ورق آن با دقت خانه پری و امضا شده باشد؛ ـ

ـ2. دو نفر از طبقه ذکور ، بالغ و افغان الاصل به عنوان شاهد. هر شاهد باید همراه خود دو قطعه عکس تازه و اسناد لازم جهت تثبیت هویت و آدرس فعلی خود، بیآورد؛ ـ

ـ3. شخص وکیل – کسی که وکالتنامه به نام وی ترتیب می شود. در صورتیکه شخص وکیل حاضر نباشد، اسناد تثبیت هویت وی و موافقه کتبی نامبرده در مورد وکیل شدن ضروری می باشد؛

ـ4. اگر وکالتنامه در مورد زمین یا جایداد ترتیب می شود، حدود اربعه و سایر تفصیلات جایداد مذکور.

متقاضیان حصر وراثت باید اسناد و ضروریات ذیل را ارائه نمایند: ـ

ـ1. فورمه حصر وراثت که باید دقیقاً خانه پری و امضا شده باشد؛

ـ2. دو نفر از طبقه ذکور ، بالغ و افغان الاصل به عنوان شاهد. هر شاهد باید همراه خود دو قطعه عکس تازه و اسناد لازم جهت تثبیت هویت و آدرس فعلی خود، بیآورد؛ ـ

ـ4. اسناد لازم در مورد میراث مورد نظر. ـ

علاوه بر موارد مشخص فوق، تمام متقاضیان وکالتنامه و یا حصر وراثت باید اسناد و ضروریات ذیل را نیز ارائه کنند: ـ

ـ1. دو قطعه عکس استندرد به اندازه پاسپورت. عکس ها باید تازه و باهم یکسان بوده از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود؛

ـ2. یک سند معتبر به شکل اصلی آن به منظور تثبیت هویت افغانی خود؛

ـ3. کاپی اسناد حقوقی اقامت شان در کانادا، از قبیل سند لندد، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت. ـ

ـ4. اسناد لازم جهت تثبیت آدرس فعلی، مانند لایسنس رانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اسناد. ـ

ـ5. محصول صدور وکالتنامه و یا حصر وراثت که باید مطابق رهنمود ارائه شده در پایین تادیه شود. ـ

ـ6. کسانی که می خواهند اسناد شان از طریق پوست برای شان فرستاده شود، یک پاکت پست راجستری از قبل پرداخت شده را به عین ارزش با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارائه نمایند. ـ

نوت: متقاضیان وکالت خط و سند حصر وراثت میتوانند با مراجعه به دفتر سفارتکبرا و یا از طریق پست اسناد خود را غرض تصدیق ارسال نمایند.

[return to top]
محصول صدور وکالتنامه و حصر وراثت

*All charges are in Canadian dollars

محصول

(به شمول مصرف اداری و بانکی)

درخواست

ـ 126دالر امریکایی

وکالتنامه

ـ 126 دالر امریکایی

فورمه حصر وراثت

یک پاکت پست راجستری از قبل پرداخته شده

قیمت پوست بازگشتی

(به عوض پاکت پوستی راجستر شده با درج نام و آدرس دریافت کننده)طریق تادیه محصول

ـ1. محصول وکالتنامه و حصر وراثت مانند سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل میباشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. ـ

ـ2. محصول وکالتنامه و حصر وراثت مانند سایر مصارف قنسولی باید توسط منی آردر و یا چک تصدیق شده بانکی که عنوانی "سفارت افغانستان در اتاوا" صادر شده باشد، پرداخته شود. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. ـ

ـ3. در صورتی که چندین درخواست یکجا ارائه می شود، و هم در صورت ضمیمه قیمت پست بازگشتی)، می توانند فقط یک منی آردر یا چک بانکی را به ارزش مجموع محصول ترتیب دهید. . ـ

ـ4. منی آردر یا چک تصدیق شده بانکی را باید همراه با درخواست تان یکجا به ما تسلیم نمایند.ـ


[return to top]فورمه های درخواستی

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه های مربوطه را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. قابل یادد آوریست که فورمه های مذکور فقط به زبان های دری و پشتو قابل دسترسی می باشد. ـ

WAKALAANAMAFORM.PDF فورمه وکالتنامه: ـ

WAKALAANAMAFORM.PDF فورمه معلومات وکالتنامه صفحه دوم: ـ

HASREWARAASATFORM.PDFفورمه حصر وراثت: ـ

HASREWARAASATINFORMATION.PDF فورمه سند حصر وراثت (صفحه دوم):ـ

AVIDAVID.PDF فورمه اقرار نامه : ـ

AVIDAVIDATTACHMENTFORM.PDF فورمه ضمیمه اقرار نامه : ـ

[return to top]
اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است: ـ

شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223
+ 1-613-563-4265
+ 1-613-680-0066

آدرس ایمیل بخش قنسولی

consular@afghanemb-canada.net

آدرس پستی بخش قنسولی

Embassy of Afghanistan, Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

[return to top]
 
 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand