انتقال میت به افغانستان

سند انتقال میت به افغانستان

:شرایط سند انتقال میت به افغانستان

کاپی اسناد هویت افغانی میت مثل تذکره و یا پاسپورت افغانی –

(کاپی اسناد کانادایی میت (از قبیل کارت اقامت دایمی، لایسنس دریوری، پاسپورت کانادایی و امثالهم –

سند فوتی از مرجع رسمی در کانادا –

دو قطعه عکس 2 انچ در 2 انچ –

سند انتقال میت به افغانستان رایگان می باشد