اجتماعات افغانی

پیام سفارت در باره نداشتن هیچ نوع مسئولیت فعالیت های جوامع افغانی

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اتاوا هیچ نوع وابستگی به سازمانها و جوامع اجتماعی فوقالذکر را نداشته و از هیچ یک از سازمان ها نماینده گی نمی کند. این سازمانها و جوامع افغانی در کانادا فقط برای نشان دادن حضور فعال و پررنگ افغانها در کانادا است. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ نوع مسئولیت افعالیت های آنها را به عهده نمیگیرد.