این نشست دو روزه با سخنرانی جستین ترودو، نخست وزیر کانادا، آغاز گردید و هدف محوری سازمان دهندگان آن یافتن راهکارها برای تشویق بیشتر حکومت ها به شفافیت، مدارا و همکاری با شهروندان و جامعه مدنی است.

حکومت کانادا و برگزارکنندگان این نشست بین المللی در پی آن هستند که از طریق همفکری مقامات دولتی، سازمان های چندجانبه، نمایندگان جامعه مدنی و پژوهشگران بتوانند طرح ها و ابزارهای اصلاحی را برای ایجاد دموکراسی های قدرتمند، همه شمول، شهروند محور، حسابده و مسوول در جهان ارایه کنند.

در این نشست جهانی با حضور نمایندگان رسمی ۷۹ کشور، ۲۰ حکومت محلی در کنار چندین سازمان بین المللی و نمایندگان جامعه مدنی کشورها به شمول افغانستان به مدت دو روز در اوتاوا پایتخت کانادا برگزار شده است.