رئیس جمهور غنی: سرمایه گذاری همه جانبه که روی امنیت ملی انجام شده، ادامه خواهد یافت

رئیس جمهور غنی: سرمایه گذاری همه جانبه که روی امنیت ملی انجام شده، ادامه خواهد یافت

ارگ،  ۰۲ – دلو – ۱۳۹۷- در این دیدار، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، عبدالمتین گوهر، عبدالجلیل ظاهر، احمدضیا سراج و بشیر احمد صحبت کردند و از مواظبت و حمایت های دایمی رئیس جمهور از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خصوص امنیت ملی، تشکر کردند.

آنان در رابطه به ارتقای ظرفیت های بشری و تخنیکی، جمع آوری و تحلیل معلومات، مبارزه با تروریزم و اختطاف و سایر دستآوردهای ریاست عمومی امنیت ملی به تفصیل صحبت کردند.

بعداً رئیس جمهور غنی صحبت کرده، گفت که من امروز به منظور غمشریکی و همچنان تشکر و تبریکی به خاطر پیشرفت های که طی ده ماه اخیر در امنیت ملی صورت گرفته است، آمده ام.

رئیس جمهور افزود: عملیات ها و دستگیری های که نتیجۀ گزارش های امنیت ملی بود، یک دستآورد خوبی می باشد و امروز مردم اطمینان پیدا کرده اند که عاملین رویدادهای تروریستی به جزای اعمال شان می رسند.

رئیس جمهور کشور گفت که امنیت ملی ما باید تحرک و پیشرفت دوامدار داشته باشد و بدون یک امنیت ملی فعال و متحرک، آرزوهای مردم برآورده نمی شود.

وی خاطرنشان کرد که امنیت ملی باید نهادمحور شود، تا منافع کوتاه مدت و درازمدت افغانستان را تامین کند و سرمایه گذاری همه جانبه که روی امنیت ملی انجام شده، ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان خط اول بیمۀ تمام دنیا است و روابط پایدار ما با دنیا هم محصول همین قربانی ها می باشد.

بعداً رئیس جمهور غنی به شفاخانه غازی امان الله خان رفت و از وضعیت صحی منسوبین امنیت ملی که روز گذشته در اثر حملۀ تروریستی دشمنان افغانستان در میدان شهر زخم برداشته بودند، عیادت به عمل آورد.

رئیس جمهور ضمن ستایش از رشادت و قهرمانی منسوبین متذکره، به داکتران معالج وظیفه سپرد تا در زمینۀ تداوی مجروحین از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننمایند.