ملاقات با آقای ستیف تیپمن رئیس اجرائيوی اداره تسهیلات تجارتی کانادا

ملاقات با آقای ستیف تیپمن رئیس اجرائيوی اداره تسهیلات تجارتی کانادا

اخیراً نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری سال ۲۰۱۸ در  شهر تورنتو توسط شورای تجارتی افغانستان-کانادا، با حمایت و سهم گیری فعال سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا، جنرال قونسلگری افغانستان در شهر تورنتو، اداره روابط بین المللی کانادا و دیگر سهمداران موفقانه برگزار گردید. در این نمایشگاه تجار و سرمایه گزاران افغانستان و کانادا اشتراک فعال داشتند و روی در یافت فرصت های جدید تجارتی میان دو کشور تبادل نظر کردند به منظور تداوم پروسه متذکره، سرپرست سفارت کبرای ج.ا افغانستان، آقای محمد نادر یما با رئیس اجرائيوی اداره تسهیلات تجارتی کانادا، آقای ستیف تیپمن به تاریخ ۱۱ سپتمبر سال روان دیدار نمود. در این مجلس فرصت های تجارتی، تفاهمنامه های دوجانبه تجارتی میان دو کشور  نیز مورد بحث قرار گرفت.  یکی از موضوعات دیگری که مورد بحث قرار گرفت، تبادل نظر روی مودل شرکت های کوچک و متوسط کانادا، استفاده و انطباق آن برای افغانستان بود. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا برای بهبود بخشیدن به این روابط و به میان آوردن زمینه ها و فرصت های بیشتر از آقای عبدالحکیم ناصری به حیث آتشه جدیدالتقرر تجارتی افغانستان در کانادا استقبال نموده، بدون شک تجارب وسیع ایشان در عرصه های اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری، با فراهم آوری فرصت های جدید تجارتی میان دو کشور روزنۀ نوینی را رقم خواهند زد