حصر وراثت

 حصر وراثت

شرایط عمومی برای صدور وکالتنامه و حصر وراثت

سفارتکبرای افغانستان دراوتاوا درخواست های وکالتنامه و یا حصر وراثت را تنها از آنعده اتباع افغان که در کشور کانادا سکونت یا اقامت داشته باشند، می پذیرد. متقاضیان همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم شهر تورانتو نیز ارائه نمایند. ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی در تورانتو، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی ج.ا.ا. در شهر ونکوور، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

شیوه درخواست

درخواست ها برای وکالتنامه و یا حصر وراثت از طریق پوست و یا با مراجعه به شعبه قونسلی سفارتکبرای افغانستان در اوتاوا که آدرس آن قرار ذیل است، ممکن می باشد:ـ

Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید.ـ

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید

اوقات کار شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است: ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و 2 الی 4 بعد از ظهر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی

ارائه اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان وکالتنامه و فورمه حصر وراثت

فراموش نکنید که قبل از مراجعه با شعبه قونسلی سفارت تماس حاصل نموده و برای مصاحبه وقت معین بگیرید. درخواست کنندگانی که بدون اخذ وقت قبلی مراجعه می کنند، فقط در صورت موجودیت وقت فارغ مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. ـ

هنگام مراجعه به سفارت، باید تمام اسناد و ضروریاتی را که فهرست آن در ذیل داده شده است با خود بیآورید. متقاضیان حصر وراثت و وکالت نامه باید دو نفر دیگر را به حیث شاهد با خود بیآورند، که از طبقه ذکور ، بالغ و افغان الاصل باشد.ـ

در بخش قنسولی، متقاضی، اقرار کنندگان و شاهدان از طرف قنسول مصاحبه گردیده و این پروسه یک الی دوساعت بطول میانجامد.ـ معمولاً صدور وکالتنامه و یا فورمه حصر وراثت در اخیر مصاحبه صورت میگیرد اما در بعضی موارد که اینکار امکان پذیر نباشد از متقاضی خواسته خواهد شد تا به روز دیگر آمده و وکالتنامه و یا فورم حصر وراثت خود را بدست آورند. اگر متقاضیان خواسته باشند، در صورتیکه حضور مجدد شان در سفارت لازم دانسته نشود، سفارت میتواند وکالتنامه و فورمه حصر وراثت شان را از طریق پست برای شان ارسال کند که د رآنصورت متقاضیان باید یک پاکت خط از قبل پرداخت شده راجستری را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهند و یا هزینه پست بازگشتی را، مطابق نورم تعیین شده، پرداخت نمایند. ـ

ارائه اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان وکالتنامه و فورمه حصر وراثت

متقاضیان وکالتنامه باید اسناد و ضروریات ذیل را ارائه نمایند –

فورمه وکالتنامه که باید هر دو ورق آن با دقت خانه پری و امضا شده باشد؛  –

دو نفر از طبقه ذکور ، بالغ و افغان الاصل به عنوان شاهد. هر شاهد باید همراه خود دو قطعه عکس تازه و اسناد لازم جهت تثبیت هویت و آدرس فعلی خود، بیآورد؛ ـ –

شخص وکیل – کسی که وکالتنامه به نام وی ترتیب می شود. در صورتیکه شخص وکیل حاضر نباشد، اسناد تثبیت هویت وی و موافقه کتبی نامبرده در مورد وکیل شدن ضروری می باشد؛ –

اگر وکالتنامه در مورد زمین یا جایداد ترتیب می شود، حدود اربعه و سایر تفصیلات جایداد مذکور -.

متقاضیان حصر وراثت باید اسناد و ضروریات ذیل را ارائه نمایند: ـ –

فورمه حصر وراثت که باید دقیقاً خانه پری و امضا شده باشد؛ –

دو نفر از طبقه ذکور ، بالغ و افغان الاصل به عنوان شاهد. هر شاهد باید همراه خود دو قطعه عکس تازه و اسناد لازم جهت تثبیت هویت و آدرس فعلی خود، بیآورد؛ ـ –

اسناد لازم در مورد میراث مورد نظر -.

علاوه بر موارد مشخص فوق، تمام متقاضیان وکالتنامه و یا حصر وراثت باید اسناد و ضروریات ذیل را نیز ارائه کنند: ـ

دو قطعه عکس استندرد به اندازه پاسپورت. عکس ها باید تازه و باهم یکسان بوده از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود؛ –

یک سند معتبر به شکل اصلی آن به منظور تثبیت هویت افغانی خود؛ –

کاپی اسناد حقوقی اقامت شان در کانادا، از قبیل سند لندد، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت –

اسناد لازم جهت تثبیت آدرس فعلی، مانند لایسنس رانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اسناد.-

محصول صدور وکالتنامه و یا حصر وراثت که باید مطابق رهنمود ارائه شده در پایین تادیه شود –

کسانی که می خواهند اسناد شان از طریق پوست برای شان فرستاده شود، یک پاکت پست راجستری از قبل پرداخت شده را به عین ارزش با ذکر نام و آدرس مکمل خود ارائه نمایند –

نوت: متقاضیان وکالت خط و سند حصر وراثت میتوانند با مراجعه به دفتر سفارتکبرا و یا از طریق پست اسناد خود را غرض تصدیق ارسال نمایند

محصول صدور وکالتنامه و حصر وراثت

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارائه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند

محصول

درخواست

ـ 120 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

وکالتنامه
ـ 120 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

فورمه حصر وراثت

ـ 16 دالر امریکایی
پرداخته شود Postal Expense به حساب بانکی

قیمت پوست بازگشتی

طریق تادیه محصول

ـ  محصول وکالتنامه و حصر وراثت مانند سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل میباشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. ـ

ـ  محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. ـ

ـ مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد. ـ

فورمه های درخواستی

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه های مربوطه را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. قابل یادد آوریست که فورمه های مذکور فقط به زبان های دری و پشتو قابل دسترسی می باشد. ـ

ApplicationFormInDari.doc فورمه وکالتنامه: ـ

ApplicationFormInDari.docفورمه معلومات وکالتنامه صفحه دوم: ـ

ApplicationFormInDari.docفورمه حصر وراثت: ـ

AVIDAVID.PDF فورمه اقرار نامه : ـ

AVIDAVIDATTACHMENTFORM.PDF فورمه ضمیمه اقرار نامه : ـ

اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است: ـ

شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223
+ 1-613-563-4265

آدرس ایمیل بخش قنسولی

consular@afghanembassy.ca

آدرس پستی بخش قنسولی

Embassy of Afghanistan, Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9