صدور پاسپورت

صدور پاسپورت

شرایط عمومی برای صدور پاسپورت

سفارتکبرای افغانستان در اوتاوا درخواست های صدور پاسپورت را تنها از آنعده اتباع افغان که در کشور کانادا سکونت یا اقامت داشته، و یا در هنگام درخواست در قلمرو کانادا موجود باشند، می پذیرد. متقاضیان صدور پاسپورت همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم شهر ونکور و تورانتو نیز ارائه نمایند. ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی ج.ا.ا. در تورانتو، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی ج.ا.ا. در شهر ونکوور، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

براساس مقررات موجود، این سفارت و جنرال قنسولی های کشور در کانادا فقط پاسپورت عادی صادر می نمایند. برای اخذ سایر انواع پاسپورت، از قبیل سیاسی، خدمت، تحصیلی و غیره، باید به ریاست قنسولی وزارت امور خارجه در کابل درخواست ارائه گردد. البته در موارد استثنایی سفارت میتواند با اخذ موافقه وزارت خارجه به تمدید پاسپورت های خدمت یا تحصیلی هموطنان اقدام نماید. ـ

درخواست ها برای صدور پاسپورت جدید را می توانید از طریق پست و یا با مراجعه به سفارت ارائه نمایید. ـ

اوقات کار شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است: ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و از 2 بعد ظهر الی 4 عصر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته میباشد. ـ

درخواست های پستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس ذیل فرستاده شود: ـ

Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9

برای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید.ـ

در صورت مفقود شدن درخواست های که از طریق پست غیر راجسترشده فرستاده شده باشند، این سفارت هیچگونه مسئولیت را نمی پذیرد.ـ

بعد از ارایه درخواست توسط مراجعین برایشان تعرفه مراجعت برای وقت و یا روز معین داده خواهد شد تا پاسپورت و اسناد خود را دریافت نمایند.ـ

معیاد طی مراحل درخواستی ها

درخواست های صدور پاسپورت به اساس نوبت دریافت و اجرا میگردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، تحت اجرا قرار نمی گیرند. ـ

بعد از اینکه درخواست های مکمل معه تمام اسناد لازم به سفارت ارائه گرددد، صدور پاسپورت جدید دوهفته وقت را در بر می گیرد. ـ

از درخواست دهندگان تقاضا میگردد تا قبل از دریافت پاسپورت هیچگونه آمادگی سفر نگیرند. در صورت معطلی در رسیدن پاسپورت و بروز مشکلات در برنامه سفر تان، سفارت هیچگونه مسوولیت ندارد. ـ

اسناد و ضروریات برای متقاضیان پاسپورت جدید

متقاضیان صدور پاسپورت جدید باید: ـ

فورمه درخواست صدور پاسپورت را با دقت خانه پری و امضا نموده ارائه کنند –

دو قطعه عکس به سایز 2در2 انچ را ضمیمه فورمه درخواستی ارائه کنند. عکس های پاسپورت باید تازه و باهم یکسان بوده و با زمینهء روشن مستقیماَ از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود –

تذکره تابعیت –

پاسپورت قبلی –

تمام متقاضیان صدور پاسپورت همچنان باید: ـ

اسناد اقامت و یا تابعیت خود را در کانادا، از قبیل سند لندد، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت ، ارائه نمایند –

جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند لایسنس رانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق شهرداری مربوطه را ارایه نمایند –

محصول صدور پاسپورت را مطابق جدول و رهنمود ارائه شده در پایین (120 دالر امریکایی) تادیه نمایند –

محصول صدور پاسپورت

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارائه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند. ـ

نوت : تمام محصولات به دالر امریکایی میباشد

 محصول

درخواست

صدور پاسپورت جدید با اعتبار پنج سال

ـ 120 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

درخواست پاسپورت در حالت حضوری (با مراجعه به دفتر سفارت)ـ

ـ 16 دالر امریکایی
پرداخته شود Postal Expense به حساب بانکی

مصرف پستی برای ارسال از نیویارک

ـ 16 دالر امریکایی
پرداخته شود Postal Expense به حساب بانکی

مصرف پستی برای ارسال به آدرس مراجعین

ـ 23 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

خدمات سریع طی پنج روز

محصول اضافی – در صورت ضرورت

طریق تادیه محصول

ـ  محصول پاسپورت و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل قبول میباشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست

ـ  محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست

ـ   مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد

اسناد اصلی

اسنادیکه به شکل اصلی همراه با درخواست صدور پاسپورت ارایه گردیده باشند، بعد از طی مراحل دوباره مسترد میگردند.

در صورت مفقودی اسناد شما توسط پست، این سفارتکبرا هیچگونه مسئولیت را نمیپذیرد.ـ

فورمه های درخواستی

اگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه های درخواستی را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. ـ

ApplicationFormInDari.doc فورمه اخذ پاسپورت جدید:ـ

فورمه های فوق را به زبانهای پشتو، فرانسوی و انگلیسی نیز ذیلاً بدست آورده میتوانید: ـ

به پشتو

ApplicationFormPashto.doc فورمه اخذ پاسپورت جدید:ـ

به فرانسوی

ApplicationFormFrench.doc فورمه اخذ پاسپورت جدید:ـ

به انگلیسی

ApplicationFormEnglish.doc -:فورمه اخذ پاسپورت جدید

اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است: ـ

شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223
+ 1-613-563-4265

آدرس ایمیل بخش قنسولی

consular@afghanembassy.ca

آدرس پستی بخش قنسولی

Embassy of Afghanistan, Ottawa (Consular Section)
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9