اجازه نامه مسافرت به افغانستان

اجازه نامه مسافرت به افغانستان

آن عده افغان هائیکه در کانادا متولد گردیده و پاسپورت کانادایی دارند، برای سفر به افغانستان، به اجازه نامه مسافرت به افغانستان ضرورت دارند. شرایط دریافت اجازه نامه مسافرت به افغانستان قرار ذیل است

کاپی پاسپورت کانادایی درخواست دهنده –

(کاپی سند تولدی کانادایی (سندی که نام مادر و پدر افغان درخواست دهنده در آن ذکر باشد –

تذکره و یا پاسپورت افغانی پدر –

تذکره و یا پاسپورت افغانی مادر –

اجازه نامه مسافرت به افغانستان رایگان می باشد –