مراسم جمع آوری کمک برای معارف دختران افغان

مراسم جمع آوری کمک برای معارف دختران افغان
مراسم جمع آوری کمک برای معارف دختران افغان

محمد نادر یما، معاون و شارژدافیر سفارت کبرای افغانستان مقیم کانادا بتاریخ 25 مارچ سال جاری در مراسم جمع آوری کمک برای معارف دختران افغان که توسط نهاد “زنان تحصیل یافته کانادایی حامی زنان افغان –UWHAW”، برگزار شده بود، اشتراک نموده از نهاد متذکره و اشتراک کننده گان برای حمایت شان درعرصه معارف برای دختران افغان اظهار سپاس نمود.

آقای یما، کمک های این نهاد را در مطابقت با سیاست ها و اولویت های دو کشور دانسته، کمک های این نهاد را مؤثر، مطابق به شرایط، عملی و پایدار خواند. موفقیت در عرصه معارف باعث امید، توانمندی و زمینه سازی برای صلح و انکشاف در کشور میشود. سرمایه گذاری در عرصه معارف در حقیقت نه گفتن به خشونت در برابر زنان است. علاوتاً سرمایه گذاری در این عرصه نتایج دموکراسی، تساوی جنسیت و عدالت را یقینی میسازد.

در اخیر آقای یما از حمایت نهاد متذکره و شهروندان کانادا جهت حمایت روند صلح و انکشاف درافغانستان سپاسگذاری نمود و بر اهمیت تداوم همچو کمک ها تأکید کرد.