معاون رییس جمهور: افغانستان به اصول دولتداری باز و دموکراتیک متعهد است

معاون رییس جمهور: افغانستان به اصول دولتداری باز و دموکراتیک متعهد است

اوتاوا، ۹ جوزا ۱۳۹۸- استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، با سنجی پردان، رییس عمومی سازمان بین المللی (OGP) دیدار و گفتگو کرد.

سازمان مذکور با عضویت ۷۹ دولت و ۲۰ حکومت محلی و دهها نهاد مدنی، بزرگترین نهاد بین المللی برای تحقق اهداف دولت‌داری باز، دموکراتیک و شهروند محور در جهان به حساب می‌آید.

معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اظهار قدردانی از این سازمان به خاطر برگزاری نشست مهم بین المللی دولت‌داری باز، اظهار داشت که افغانستان به عنوان یک عضو فعال این سازمان به طور جدی در راستای اهداف و برنامة عمل نهاد بین المللی دولت‌داری باز و شفافیت بیشتر برنامه ریزی و فعالیت می‌کند.

وی افزود که افغانستان با تصویب قوانین عمده و مهمی چون قانون مبارزه با فساد اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از افشاکنندگان جرایم فساد اداری، قانون ثبت، بررسی و اشاعة دارایی های مقامات و کارمندان عالیرتبة دولتی کار خود را آغاز کرده است و در راستای اجرایی شدن آن ها گام های اساسی و مشخصی را برداشته است.

استاد دانش خاطر نشان کرد که دولت افغانستان با جامعه مدنی همکاری بسیار نزدیک دارد و معتقد است که همکاری و نظارت جامعة مدنی بر عملکرد حکومت ابزار مهم برای گسترش دموکراسی، تقویت حکومت‌داری باز، حسابده، همه شمول و شهروندمحور به حساب می‌آید.

وی گفت که حکومت افغانستان تلاش کرده است تا زمینه های حقوقی مشارکت جامعة مدنی و سکتور خصوصی در روند قانون گذاری را فراهم سازد که از نظر مسوولان سازمان (OGP) کاملا در راستای تحقق اهداف دولت‌داری باز قرار دارد.

معاون دوم رییس جمهور با اشاره به دستاورد های افغانستان در عرصة دولت داری باز گفت که حکومت افغانستان اصلاحات مهمی در بخش تقویت قراردادهای باز، شفافیت بودجودی، جمع آوری عواید و ایجاد نهادهای گوناگون و موثر مبارزه با فساد مانند مرکز اختصاصی عدلی و قضایی به وجود آورده است.

وی بهبود ارایه خدمات عامه به ویژه در بخش معارف و صحت، راه اندازی سارنوالی های منع خشونت علیه زنان در تمام ولایت های افغانستان و تقویت جایگاه زنان در دستگاه خدمات ملکی را بخشی دیگر از اقدامات حکومت در راستای تامین حاکمیت قانون، رابطة نزدیک و شفاف دولت و شهروندان برشمرد.

استاد دانش در این دیدار هم چنین پیشنهاد کردکه عضویت دولت افغانستان در راستای نظارت بر عملکرد دولت و تقویت شفافیت در مجمع دولت داری باز با حضور نمایندگان پارلمان و نهادهای جامعه مدنی از افغانستان در این نهاد بین المللی گسترش یابد.

وی به منظور تقویت نقش نظارتی جامعة مدنی از سازمان دولت داری باز خواست که به لحاظ مالی و تخنیکی به نهاد های مدنی افغانستان کمک کند تا این نهادها نقش خود را بهتر ایفا کنند.

معاون دوم رییس جمهور از سنجی پردان دعوت کرد تا از افغانستان دیدار کرده و از نزدیک با برنامه ها و دستاورد های دولت افغانستان در عرصة دولت داری باز، مبارزه با فساد و همکاری با جامعة مدنی آشنا شود.

در این دیدار رییس سازمان بین المللی دولت داری باز، دیدگاه های معاون دوم رییس جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد اهمیت دولت داری باز در افغانستان و جهان بی نهایت ارزنده و دقیق توصیف کرد و گفت که شخصاً با داکتر محمد اشرف غنی، رییس جمهور اسلامی افغانستان از نزدیک آشنایی کاری دارد، و آگاهی، تبحر و تعهد وی به دولت داری باز و دموکراتیک را می‌ستاید.

آقای پردان حمایت دولت افغانستان از تقویت جامعة مدنی افغانستان را بی سابقه ارزیابی کرد و تعهد خود را به کمک به این نهادها ابراز داشت و گفت که افغانستان از جمله دو کشوری است که سازمان (OGP) در راستای تحقق اهداف دولت داری باز از آن حمایت مالی می نماید و هم چنین وعده سپرد که در فرصت مساعد از افغانستان دیدار نماید.