افغان ټولنې

د افغان ټولنو په هکله در سفارت د مسئولیت د نلرلو پیغام

په اوټاوا کې د افغانستان اسلامي جمهورت لوي سفارت د لست شوي سازمانونو او افغاني ټولنو د فالیتونو سره هیڅ  تړاو نلري او د هغوی استازیتوب نه کوي. دغه ټولني دلته لیست شوي دي ترڅو د کاناډا په سیمه کې د افغان ټولنو او د هغوی فعلیتونو شتون ښکاره کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفارت د دوی د کارونو هیڅ مسئولیت په غاړه نه اخلي.